Sorteo La Brune & La Blonde


BASES DEL SORTEIG

1ª. OBJECTIU

Aquest sorteig està organitzat i gestionat per GR BARCELONA i LA BRUNE & LA BLONDE, amb motiu del inici de campanya de Nadal de La Brune & La Blonde, i l’objetiu es premiar la fidelitat dels seguidors i amics de GR BARCELONA a la botiga situada a la Avd. Diagonal, 538 de Barcelona.

2ª. TEMA

Sorteig LB&LB: Sorteig a botiga, destinat als seguidors i clients de GR BARCELONA on podran guanyar un penjoll de LA BRUNE & LA BLONDE amb un diamant de 0,10ct i un valor de 770€.

3ª. PARTICIPANTS

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física major de 18 anys.
No podran participar en el sorteig aquelles persones que estiguin vinculades mitjançant un contracte de treball a GR BARCELONA o a LA BRUNE & LA BLONDE, ni els seus familiars fins al primer grau.

4ª. INSCRIPCIÓ

• L’ inscripció és totalment gratuïta.
• Per participar només caldrà que el visitant a la joieria ( sigui client o no ), empleni la butlleta destinada a aquest sorteig ( que trobarà físicament a la botiga ), i la dipositi dins de la urna preparada per aquesta acció promocional.
• Només es pot participar una vegada per persona.

5ª. ADMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ

La data límit per l’admissió de participacions és el dia 3 de gener del 2018 a les 20:00 hores. No s’admetran participacions al sorteig posteriors a aquesta data.

6ª. REQUISITS TÈCNICS I PRESENTACIÓ

• Només s’admetran butlletes totalment emplenades.
• Només podran presentarse usuaris majors de 18 anys.
• El participant ha d’ésser present a la botiga.
• No s’admetràn participacions online.
• No s’admetrà més d’una participació per persona.

7ª. PREMI

GR BARCELONA i LA BRUNE & LA BLONDE concediràn un únic premi al guanyador/a del sorteig.

El guanyador/a serà anunciat públicament mitjançant l’eina Stories d’Instagram i Facebook. GR BARCELONA es posarà en contacte amb el/la guanyador/a per missatge privat mitjançant l’ús de les dades de contacte amb els que va participar (Telèfon o e-mail)

El/la guanyador/a, ha de respondre al missatge o trucada rebuda, acceptant el premi i facilitant (a efectes de confirmació) les dades personals que se li sol·licitin. Tindrà 2 dies hàbils per contesta. Un cop passat el termini assenyalat, si no contesta, es passarà automàticament a contactar els finalistes de reserva en l’ordre de preferència establert, i pel mateix medi indicat.

El nom del/la guanyador/a s’anunciaran a la web, al Facebook i al Instagram de GR BARCELONA i/o els medis online de LA BRUNE & LA BLONDE el dia 4 de gener de 2018.

No es permet el canvi ni reemborsament del premi en metàl·lic. El premi és intransferible.

8ª. DRETS

Els participants d’aquest sorteig, cedeixen a GR BARCELONA i a LA BRUNE & LA BLONDE, les facultats d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció del nom del guanyador, que responguin a finalitats promocionals.

El nom del guanyador es podrà publicar tant a la web de GR BARCELONA i als seus canals online relacionats (blog, Facebook, Instagram), com als medis online de LA BRUNE & LA BLONDE, cosa que el/la participant accepta de manera expressa, participant al sorteig.

Se li demanarà al guanyador, fer-se una fotografia o vídeo recollint el premi, per tal de confirmar l’entrega del premi de forma pública, i es publicarà a les xarxes socials de GR BARCELONA i/o medis de LA BRUNE & LA BLONDE.

9ª. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
L’usuari declara, assegura i confirma a GR BARCELONA i LA BRUNE & LA BLONDE:
1. Que és major d’edat.
2. Que les seves dades personals i d’identificació són certes i verificables.
3. Que ha participat lliurement al sorteig.
L’usuari es fa responsable d’aquestes manifestacions i mantindrà indemne a GR BARCELONA i LA BRUNE & LA BLONDE per l’incompliment d’aquestes.
El/la participant accepta expressament complir totes i cadascuna de les bases del sorteig, bases que podran ser consultades en tot moment per cada participant. L’incompliment d’alguna de les bases donarà peu a l’exclusió del/la participant del sorteig.
S’entén que el/la participant, al participar en aquest sorteig, accepta la totalitat de les seves bases.


BASES DEL SORTEO

1ª. OBJETIVO

Este sorteo está organizado y gestionado por GR BARCELONA y LA BRUNE & LA BLONDE, con motivo del inicio de campaña de Navidad de La Brune & La Blonde, y con el objetivo de premiar la fidelidad de los seguidores y amigos de GR BARCELONA que visitan la tienda situada a la Avd. Diagonal, 538 de Barcelona.

2ª. TEMA

Sorteo LB&LB: Sorteo en tienda, destinado a los seguidores y clientes de GR BARCELONA donde podrán ganar un collar de LA BRUNE & LA BLONDE con un diamante de 0,10ct y un valor de 770€.

3ª. PARTICIPANTES

Puede participar en el sorteo cualquier persona física mayor de 18 años.
No podrán participar en el sorteo aquellas personas que estén vinculadas mediante un contrato de trabajo a GR BARCELONA o a LA BRUNE & LA BLONDE, ni sus familiares hasta el primer grado.

4ª. INSCRIPCIÓN

• La inscripción es totalmente gratuita.
• Para participar sólo hará falta que el visitante a la joyería ( sea cliente o no ), rellene el boletín destinado a este sorteo ( que encontrará físicamente en la tienda ), y lo deposite dentro de la urna preparada para esta acción promocional.
• Sólo se puede participar una vez por persona.

5ª. ADMISIÓN DE PARTICIPACIÓN

La fecha tope para la admisión de participaciones es el día 3 de enero del 2018 a las 20:00 horas. No se admitirán participaciones al sorteo posteriores a esta fecha.

6ª. REQUISITOS TÉCNICOS Y PRESENTACIÓN

• Sólo se admitirán boletines totalmente cumplimentados.
• Sólo podrán presentarse usuarios mayores de 18 años.
• El participante tiene que estar presente en la tienda.
• No se admitirán participaciones online.
• No se admitirá más de una participación por persona.

7ª. PREMIO

GR BARCELONA y LA BRUNE & LA BLONDE concederá un único premio al ganador/a del sorteo.

El ganador/a será anunciado públicamente mediante la herramienta Stories de Instagram y Facebook. GR BARCELONA se pondrá en contacto con el/la ganador/a por mensaje privado mediante el uso de los datos de contacto con los que participó (Teléfono y/o e-mail).

El/la ganador/a, tiene que responder al mensaje o llamada recibida, aceptando el premio y facilitando (a efectos de confirmación) los datos personales que se le soliciten. Tendrá 2 días hábiles para contestar. Pasado el plazo señalado, si no contesta, se pasará automáticamente a contactar los finalistas de reserva en la orden de preferencia establecido, y por el mismo medio indicado.

El nombre del/la ganador/a se anunciarán en la web, el Facebook y el Instagram de GR BARCELONA y/o en los medios digitales de LA BRUNE & LA BLONDE, el 4 de enero de 2018.

No se permite el cambio ni reembolso del premio en metálico. El premio es intransferible.

8ª. DERECHOS

Los participantes de este sorteo, ceden a GR BARCELONA y a LA BRUNE & LA BLONDE, las facultades de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción del nombre del ganador, que respondan a finalidades promocionales.

El nombre del ganador se podrá publicar tanto en la web de GR BARCELONA y en sus canales online relacionados (blog, Facebook, Instagram), como en los medios de difusión de la firma LA BRUNE & LA BLONDE, cosa que el/la participante acepta de manera expresa, participando en el sorteo.

Se le pedirá al ganador, hacerse una fotografía o vídeo recogiendo el premio, para confirmar lo entrega del premio de forma pública, y se publicará en las redes sociales de GR BARCELONA y/o LA BRUNE & LA BLONDE.

9ª. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
El usuario declara, asegura y confirma a GR BARCELONA y LA BRUNE & LA BLONDE:

1. Que es mayor de edad.
2. Que sus datos personales y de identificación son ciertas y verificables.
3. Que ha participado libremente al sorteo.

El usuario se hace responsable de estas manifestaciones y mantendrá indemne a GR BARCELONA y a LA BRUNE & LA BLONDE, por el incumplimiento de estas.

El/la participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del sorteo, bases que podrán ser consultadas en todo momento por cada participante. El incumplimiento de alguna de las bases dará pie a la exclusión del/la participante del sorteo.

Se entiende que el/la participante, al participar en este sorteo, acepta la totalidad de sus bases.